Ang paglalakbay ni Ramona Dela Cruz-Gaston

by Be-Blogger Pilipinas on: Octubre 20th, 2011

 

“Ramona in the Details” ang pamagat ng unang solo exhibition ni Ramona Dela Cruz-Gaston, na kasalukuyang naka-display sa Vinyl on Vinyl sa The Collective. Sa pamamagitan ng walong mandala, isang simetrikong pigura para sa mga Hindu at Buddhist na kumakatawan sa sansinukob, isinasalarawan ni Ramona ang huling apat na taon ng kanyang buhay ayon sa iba’t iba niyang papel: bilang mangingibig, bilang asawa, bilang ina, at bilang manlilikha.

Una ang “The Deep Red Hue” na masasabing kumakatawan sa kanyang pagkabata. Ang maliit na maliit na puso sa gitna ng kambas ay pinalilibutan ng imahen ng mga bubuyog, numero at hugis sa roulette, mga bestida, mga elepante at kabayo sa carousel, mga hourglass, spoke, at apat na dice. Masasabing nahahaluan ang mga imahen ng pagiging inosente ng mga simbolo ng kapahamakan, pangunahin na ang mga bubuyog.

 

 

Ikalawa ang “The Traveler” na nagpapakita ng mga imahe ng pagtuklas. Ang bubuyog sa “The Deep Red Hue” ay naging mansanas.

 

 

Ikatlo naman ang “The Great Medallion”, na masasabing kumakatawan sa personal na pagsasaliksik para sa kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng iba’t ibang pananampalataya. Anuman ang mapili, lahat ay umiinog sa kamatayan.

 

 

Ika-apat ang “The Throbbing Compass” kung saan imbes na nasa palad ang puso ay nasa gitna ng mga galamay ng pugita. Mahuhulaan na ang yugtong ito ng buhay ng pintor ay kumakatawan sa kanyang taimtim na pagtataya para sa anumang napagdesisyunan: pag-ibig man o habambuhay na karera o gawain.

 

 

Buong banayad na nagbubunga ang pagtatayang ito sa ikalimang kambas na pinamagatang “Ang Mamatay ng Dahil sa Iyo”. Kumpara sa mga nauna, tila nawala na ang ligalig sa mga pigura ng larawan. Ang mga hayop at kung ano-anong simbolo ay naging manipis na lace na nalulusutan ng hangin. Payapa ang dating ng mga imahe ng dyip, kalesa, manok, atbp na pumapalibot sa larawan ng isang anak na walang singhalaga.

 

 

Ikaanim naman ang “Phoenix Rising”. Kumbaga, ang pagbubuhos ng lahat sa paghahanap ng kahulugan at sa pagtatagpo nito sa pagkakaroon ng anak ay nagsilbing apoy na tumupok sa lahat ng nakaraan. Muli, ang imahe ng puso. Malaya sa dibdib ng fenix at wala sa galamay ng pugita.

 

 

Ikapito ang “The Jealous Wife”. Mukhang bulaklak ang larawang nagkukubli ng higit na malalaking bubuyog at makamandag na salabay. Alam na natin ang ibig sabihin nito.

 

 

Ang “Love Is Stronger Than We (Version II)” ang nagtatapos sa serye ng mga larawan. Andito ulit ang puso, na may rosas naman sa gitna. Ngunit sa gilid ay tinatagos ng panang may rosas ang mga pusong duguan/pawisan. Sa wakas andito ang malalim na pagtanggap na ang sakit ay bahagi ng buhay at pag-ibig. At ang pagtanggap na ang nananatili lamang ay pag-ibig.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment