Ang paglalakbay ni Ramona Dela Cruz-Gaston

by Be-Blogger Pilipinas on: Octubre 20th, 2011

 

“Ramona in the Details” ang pamagat ng unang solo exhibition ni Ramona Dela Cruz-Gaston, na kasalukuyang naka-display sa Vinyl on Vinyl sa The Collective. Sa pamamagitan ng walong mandala, isang simetrikong pigura para sa mga Hindu at Buddhist na kumakatawan sa sansinukob, isinasalarawan ni Ramona ang huling apat na taon ng kanyang buhay ayon sa iba’t iba niyang papel: bilang mangingibig, bilang asawa, bilang ina, at bilang manlilikha.

Una ang “The Deep Red Hue” na masasabing kumakatawan sa kanyang pagkabata. Ang maliit na maliit na puso sa gitna ng kambas ay pinalilibutan ng imahen ng mga bubuyog, numero at hugis sa roulette, mga bestida, mga elepante at kabayo sa carousel, mga hourglass, spoke, at apat na dice. Masasabing nahahaluan ang mga imahen ng pagiging inosente ng mga simbolo ng kapahamakan, pangunahin na ang mga bubuyog.

 

 

Ikalawa ang “The Traveler” na nagpapakita ng mga imahe ng pagtuklas. Ang bubuyog sa “The Deep Red Hue” ay naging mansanas.

 

 

Ikatlo naman ang “The Great Medallion”, na masasabing kumakatawan sa personal na pagsasaliksik para sa kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng iba’t ibang pananampalataya. Anuman ang mapili, lahat ay umiinog sa kamatayan.

(more…)

 
 

Leave your comment

 Ang banal at makamundo ayon kay Joyce Makitalo

by Be-Blogger Pilipinas on: Octubre 20th, 2011

 

Naging malaking inspirasyon para kay Joyce Makitalo ang mga kayamanan at mamahaling kagamitan sa Kremlin para sa kanyang pinaka bagong koleksyong pinamagatang “Non-Saint”.

 

 

Isinalin niya ang kanyang pagkamangha para sa karangyaan ng mga taga-simbahan at gumawa siya ng mga kuwintas, singsing, clutch, at kalis para sa karaniwang tao.

 

 

Bahagi ng estetika ni Joyce, na isang pintor at graphic artist, ang paghahalo ng malalaking bato sa tela at sa tansong tinubog sa ginto.

 

(more…)

 
 

Leave your comment

 Liham mula sa kaibigan / Is that you Lolo?

by Be-Blogger Pilipinas on: Julio 15th, 2011

 

Siguro katulad ko, nagtaka ka nung bata ka pa kung anong itsura ng iyong lolo at lola noong wala pa silang uban, kung anong suot nila sa kanilang kapanahunan. Malamang tumuntong ka rin sa bangko, tulad ko, para abutin ang makapal na family album sa estante, para hipan ang bahagyang alikabok.

 

 

Ngunit hindi tungkol sa mga lola at lola ang exhibition sa Silverlens mula June 29 hanggang July 30. Ang “A Token of Our Friendship” ay tungkol sa mga binatang Pinoy bago ng gera na nagpunta sa studio para magpakodak. Kung buhay pa sila ngayon, katumbas ng kanilang mga larawan ang photobooth at neoprint.

 

 

Kinolekta ni John Silva, ang curator ng exhibition, ang mga larawan mula pa sa panahon ng Amerikano (at kahit bago pa nito) hanggang sa huling bahagi ng 20th century.

 

(more…)

 
 

Leave your comment